Blog - Riyadoh Miftahul Huda

KH. Abdul Aziz Affandy

Jenis pola ibadah eta aya nu dhohir, aya nu batin.

Ibadah dhohir nyaeta nalika kondisi kaayaan normal, sedengkeun ibadah batin nyaeta nalika situasi jeung kondisi henteu normal.

Anu kapendak (terjadi) eta (mangrupakeun) tugas tina bukti takdir anu karandapan. Teu sadaya mu’min bisa ngarti tapi sebagian nu saeutik bisa ngarti.

Anu ngarti maka kaayaan bakal dibalikkeun kana kondisi normal, sabalikna anu teu ngarti bakal nyanghareupan kondisi anu leuwih prihatin.

Tags: ,
KH. Jaja Abdul Jabbar

Teu aya deui parentah dina Qur’an anu pangseueur-seueurna kajaba parentah kudu eling ka Alloh (Dzikrulloh). Ieu nandakeun yen eling (dzikir) mangrupikeun hal anu paling penting anu kudu diusahakeun, anu kudu dipertahankeun salawasna.

Malahan sakabeh ibadah anu mangrupakeun pamolah saperti sholat, atanapi nu mangrupakeun baca’an eta sadayana pikeun eling ka Alloh. Jalma anu bisa miboga sikap eling jeung dzikir maka bakal jadi jalma nu bagja, jalma anu henteu bisa ngalakukeun eling karena hatena katungkul ku alam dunia, maka eta jalma bakal jadi jalma rugi.

Jalma nu hatena tetep eling bakal dibere kahirupan anu tentrem, tenang. Jalma nu eling ka Alloh hatena bakal dibersihkeun tina kokotor-kokotor hate nu disebut rodzailul qulub. Jalma nu eling ka Alloh bakal meunang pangasih ti Gusti Alloh, jalma nu eling ka Alloh nu sibuk hatena eling ka Alloh bakal dipaparin perkara nu leuwih unggul tibatan nu dibikeun ka jalma nu menta (ngadu’a) ka Alloh.

Tags: ,